Krav om politiattest i Grimstad Skolemusikkorps


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.


I Grimstad Skolemusikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Jan Børge Thorsen
e-post: jan.borge.thorsen@avinor.no
telefon: 91 87 78 04
eller hans stedfortreder:
Åslaug Skorstad
e-post: aslaug.skorstad@direktmedia.no
telefon: 99 09 89 09

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de
opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller
tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og
undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset)
sender søknaden til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes
ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Jan Børge Thorsen, evt Åslaug Skorstad. Grimstad Skolemusikkorps skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i Grimstad Skolemusikkorps


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest