§1 ORGANISASJON
Fjære og Grimstad skolekorps (heretter kalt skolekorpset) stiftet 17.2.2014 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør.

Organisering av skolekorpset
Skolekorpset har følgende aldersbestemmelser:
- En kan være medlem i skolekorpset til 31.juli det året man fyller 19 år
- Medlemmer i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
- Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

§2 FORMÅL
Skolekorpset skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt
miljø til beste for sine medlemmer.
Skolekorpset skal:
? Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i skolekorpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisering
? Ivareta og utvikle musikkorps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet for medlemmene
? Fremme forståelse for skolekorpsenes kulturelle, sosiale og oppdragende betydning
? Ivareta skolekorpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv

§3 MEDLEMSSKAP
3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter, drillere og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i skolekorpset av korpsets styre. Ved innmelding i skolekorpset blir man automatisk medlem i NMF.
3.2 Forutsetning for medlemskap
a) Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
b) Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på innmeldingsskjema. Ved endringer skal medlemmene snarest mulig gi beskjed til skolekorpsets styre. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
c) Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær, skal leder varsles i god tid på forhånd.
d) Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for medlemmer \ foresatte.
e) Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter, må godkjennes av styret.
f) Styremedlemmer må være registrert i NMF.
g) Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent
a. Skolekorpsåret følger kalenderåret.
b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen mars og oktober hvert år, og andre medlemsforpliktelser til fastsatte tider.
c. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1.februar. Kontingenten regnes etter korpsets registerte medlemstall 31.desember.
d. Skolekorpset skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til skolekorpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige
vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for skolekorpsets aktivitet.
b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
d. Skolekorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for regions/kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET
4.1 Status
Årsmøtet er skolekorpsets høyeste myndighet.
4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar måned.
b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av skolekorpsets medlemmer krever det.
Innkallingen publiseres minimum 2 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.
c. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet fremlegges på møtet.
d. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom skolekorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På årsmøtet deltar skolekorpsets medlemmer\ foresatte til korpsets medlemmer, og gjester invitert av styret.
b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
- Medlemmer som har fylt 12 år. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
c. Følgende har tale - og forslagsrett:
- Medlemmer som ikke er fylt 12 år.
- Representanter fra NMF
- Årsmøtet kan gi tale- og forslagsrett til hvem det måtte ønske.
e. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteleder
6. Valg av referent
7. Valg av 2 protokollunderskrivere
b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
c. Saker fremmet av skolekorpsets styre og medlemmer.
d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.
e. Valg: det velges minst tre styremedlemmer som konstituerer seg selv ved første styremøte etter valget. Årsmøtet velger leder og revisor. Det velges også en person med ansvar for valgkomite
De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt
seg villige til å motta verv.
Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET
5.1 Sammensetning og konstituering
I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og
varamedlemmer.
5.2 Fullmakter
a. Styret skal lede skolekorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere
skolekorpsets ansvar og aktiviteter.
5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger
a. Styret innkalles når leder eller ett av styrets medlemmer finner det nødvendig.
b. I skolekorpset møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdige styremedlemmer.
c. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et
styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
d. Styrevedtak skal protokollføres. Skolekorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er
gjort.

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal
revideres av revisor .

5.5 Personalansvar
a. Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og
arbeidsavtaler.
b. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige eller utviklingshemmede.
c. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til dokumentet «Beredskapsplan for korps» når korpset drar på
turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER
6.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for
årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4 e.

§7 UENIGHETER OG TVISTER
Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges regions/kretsstyret med
forbundsstyret som ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
a. Vedtak om oppløsning av skolekorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtaket krever 2/3 flertall. I mellomtiden fryses korpsets midler på konto og utstyr lagres
forsvarlig.
b. I tilfelle oppløsning skal skolekorpset midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I
perioden fram til et nytt skolekorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF
Sør. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.
c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at skolekorpsets midler og eiendom skal overføres
til NMF Sør dersom nytt skolekorps ikke er reorganisert innen 10 år.
d. Dersom skolekorpset ønsker å melde seg ut må dette sendes skriftlig til NMF senest
15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding
tapes all rett til NMFs verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.


IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 17.februar 2014