Forslag til ansvarsområder / ansvarsfordelingSe også:

Arbeidsinstruks til reiseleder
Arbeidsinstruks til materialforvalter
Arbeidsinstruks til instrumentforvalter
Arbeidsfordeling i styret
Gjøremål for korpsleder
NMF Forslag til diverse arbeidsinstrukser

LederLederen skal lede styremøter, foreldremøter og andre sammenkomster, representere foreningen utad og sørge for:

* At korpset drives planmessig og økonomisk.
* At vedtekter og årsmøtevedtak følges.
* At tillitsmenn i styret, utvalg og komiteer utfører sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.
* Fullmakt til de som skal ha adgang til korpsets bankkonti.
* Ansvar for www.grimstadsmk.org

Nestleder

Nestlederen må til enhver tid holde seg ajour med korpsets og styrets virksomhet slik at han/hun er i stand til å overta lederrollen når lederen har forfall.

Skal i tillegg sørge for:

* At det opprettes og opprettholdes kontakt med foreninger og organisasjoner det er viktig og naturlig å samarbeide med. Innhente andres årsplaner og sende ut korpsets for i størst mulig grad unngå ?kulturkollisjoner?.
* At lån av lokaler til faste øvinger og andre arrangementer blir avtalt med skolene.
* Å være kontaktperson med transportør. Avtale priser og transportoppdrag.
* Å attestere leders økonomiske utlegg.

Sekretær

Sekretæren har ansvaret for:

* At det føres referat fra styremøter og andre møter.
* At det utarbeides årsberetninger.
* At alle møter blir kunngjort på hensiktsmessig måte.
* At foreningens arkiv holdes i orden.
* At korrespondansen går som den skal.
* At avisutklipp ang. korpset arkiveres.
* Å sende ut vaktliste med instruks for alle øvinger inkl. vår- og høstfest.
* Utarbeide skriftlig informasjon til korpsmedlemmene i samarbeid med korpsleder.

Kasserer

Kassererens hovedoppgaver er å:

* Føre korpset regnskap.
* Innkassere medlemskontingent.
* Å foreta utbetalinger. (Utgifter skal attesteres av leder eller annen person i styret som har hatt med utgiften å gjøre)
* Å utarbeide budsjettforslag.
* Å holde styret orientert om korpsets økonomiske stilling.
* Levere skriftlig rapport om status på div. konti til sekretæren på hvert styremøte.

Revisor

Revisor skal kontrollere at:

* Alle økonomiske, regnskapsmessige og driftsmessige forhold er i orden.
* Styrets disposisjoner er i samsvar med gjeldene bestemmelser og årsmøtevedtak.

Revisor plikter å se etter at:

* Alle inn? og ut betalinger stemmer med bilagene.
* At alle bilag er attestert av leder eller annen person i styret.

Mindre feil kan ordnes opp i samråd med kassereren. Større feil skal omgående rapporteres til styret.

Revisor skal utarbeide revisjonsrapport som legges fram for styret sammen med årsregnskapet.


Styremedlemmene

Styremedlemmene skal:

* Delta i styrets møter og de forskjellige beslutningsprosesser.
* Lede komiteer og utvalg.
* Påta seg spesialoppdrag.

Varamedlemmer

Varamedlemmer får saksliste og referater til alle styremøtene og møter ved meldt forfall.
Varamedlemmer innkalles i oppført rekkefølge ved forfall.


Korpsleder(e)

På øvelsene skal han/hun:

* Være behjelpelig med praktiske gjøremål.
* Organisere oppsett og bortrydding av stoler, notestativer o.l
* Føre frammøtebok i samarb. med medlemsrepresentantene.
* Sørge for at hovedkorpset får skriftlig beskjed om det som skal skje.

På opptredener skal han/hun:

* Overvåke korpsets opptreden.
* Være behjelpelig med praktiske gjøremål.
* Være arrangørene til hjelp.
* Være korpsets kontaktledd overfor arrangørene.
* Framfor alt være tilstede.

På reiser skal han/hun:
Være sammen med musikantene og holde dem under oppsyn.
* Bo sammen med korpset.
* Være korpsets kontakt overfor arrangører og vertskap.
* Være korpsmedlemmene til eksempel ved god og tillitsvekkende oppførsel.
* Korpsleder bærer fana, og kan bruke uniform, dress eller bunad.


Materialforvalter

Materialforvalteren er medlem av styret og har ansvar for:

* Innkjøp og oppbevaring av instrumenter og alt materiell med unntak av noter og uniformer.
* Ut- og innlevering av instrumenter.
* At aktuelt materiell er på plass der korpset har bruk for det.
* Å føre kartotek og holde oversikt over instrumenter og annet materiell.
* Å avtale frammøte med reparatør og noteforvalter.
* Organisere oppgaver for vaktene i tillegg til rigging og rydding.
* Ansvar for kontrakt med medlemmene i samarbeid med uniformskomiteen.
* Ansvar for å levere instrumenter til Kulturskolen for nybegynnere. her er skjekklista:


Treblåsinstrumenter:
Instrumentkassene bør til enhver tid inneholde:
Fløyte: - pussestav og klut for innvendig tørk
- pusseklut for utvendig tørk

Klarinett: - munnstykke av god kvalitet, f.eks. Vandoren V5 med Lyre
- rør, for nybegynnere Vandoren 1 1/2.
- fille med snor for innvendig tørk
- pusseklut for utvendig tørk
- korkfett

Saxofon: - munnstykke av god kvalitet, f.eks. Selmer C*, eller tilsvarende
- rør, for nybegynnere Vandoren 1 1/2 eller tilsvarende.
- fille med snor for innvendig tørk av hals
- pusseklut for utvendig tørk
- korkfett

Messinginstrumenter:
Generelt bør instrumentet være tiltalende. Det viktigste er at det er lett å spille på og av god kvalitet og ikke nødvendigvis nytt (bytt da heller instrument med noen eldre musikanter i korpset).
Vi må også tenke på at instrumentkasser skal kunne bæres av barn ned til 9 års alder.
Noen instrumenter må leveres med notestativ (f.eks. til trombone men helst notestativ til alle.
Hvis man vil ha musikanter som øver hjemme er det en idè å gi de brukbare muligheter til dette.

Messinginstrumenter skal leveres med flg. innhold:
* Ventilinstrumenter: Ventilolje og (helst) bøylefett sammen med litt papirtørk. Munnstykke.
* Trombone: Slide-krem/dusje-flaske og (helst) bøylefett sammen med litt papirtørk. Munnstykke.
* Instrumentkassa må være merket med korpset navn (nr./tlf./adresse).
* Noteklyper trengs egentlig ikke det første året, dog hos Landvik og Holvika til 17.maispilling. Kanskje en idè å utstyre instrumentet med noteklype med en gang likeså godt, så slipper man det når dette blir aktuelt?

Sjekkliste for messing:
* Lukt på munnrøret ? hvis vond lukt bør instrumentet vaskes først. Munnstykket bør uansett gis en omgang med munnstykkebørste og såpe/vann ? se gjennom det at det er rent. Sjekk også at munnstykket er ?godt mot leppene? og at røret i enden er rundt/jevnt og helt.
* Sjekk at alle bøyler (stemmebøyle + evnt. 3 ventilbøyler) er bevegelige og nysmurte. Vaselin (hvit) eller bøylefett er best. Gul vaselin kan ?lime? bøylen fast når den tørker ut og det kan koste mye å få løsnet (risikerer å ødelegge noe annet på instrumentet hvis ukyndige prøver). Trombonesliden må kunne gli lett. Sjekk også at slide-festet innerst er i orden.
* Alle ventiler må være rengjort og smurt opp - må kunne løpe lett ned og opp.
* Se etter at spytteklaffene virker som de skal (med kork/fjær).
* Bulker i klokkestykket er ikke tiltalende. Noen steder på instrumentet må man dog akseptere litt småbulker. Fint hvis kornett/trompet har triggerbøyle på 3. ventilen. Se dette i sammenheng med noteklypefeste.
* Sjekk at alle støttestag på instrumentet er loddet fast ved å vri/dra litt i det.
* Sjekk at instrumentkassa er brukbar ? at alle lukkeklaffene virker som de skal og at bærehåndtaket er i orden.

Trommer:
* Øvetromme.
Sjekk at skinnet er brukbart og at alle skruer er strammet til. Gummibelegg må det være under.
Trommisene kan fint klare seg uten notestativ da de gjerne kan øve på en bordflate.
Øvetromma må være merket/nummerert? med korpset navn (nr./tlf./adresse).